前往
大廳
主題

YOASOBI「アイドル」Cover by 柏慎BoShen 台語羅馬字版本

夯枷甲有賰 | 2023-06-19 21:21:54 | 巴幣 320 | 人氣 2341

無敵笑容風行全世界的Media
Bû-te̍k chhiò-iông hong-hêng choân-sè-kài ê Media
逐家攏想知的秘密Mysterial
Ta̍k-ke lóng siūⁿ chai ê pì-bi̍t Mysterial
假空假戇伊上蓋專門科的Area
Ké-khong-ké-gōng i siōng-kài gâu choan-mn̂g-kho ê Area  
講白賊面攏無咧紅的你啊
Kóng pe̍h-chha̍t bīn lóng bô-leh âng ê lí a
天生自然的Idol sàng
Thian-seng chū-jiân ê Idol sàng

今仔日食啥貨
Kin-á-ji̍t chia̍h siáⁿ-hòe
愛看佗一本冊
Ài khòaⁿ tó chi̍t-pún chheh
去佗位迌講出來予逐家鼻芳咧
Khì tó-ūi chhit-thô kóng chhut-lâi hō͘ ta̍k-ke phīⁿ-phang leh

歹勢我袂枵呢
Pháiⁿ-sè góa bē iau neh
彼我嘛袂癮講
He góa mā bē-giàn kóng
毋管你想欲知啥貨
M̄-koán lí siūⁿ beh chai siáⁿ-hòe
攏陪你練痟話
Lóng pôe lí liān-siáu-ōe


假做真普通
Ké-chōe chin phó͘-thong
會發光的笑容
Ē hoat-kong ê chhiò-iông
秘密是敢若有閣敢若無像柑仔的甘味
Pì-bi̍t sī kán-ná ū koh kán-ná bô chhiūⁿ kam-á ê kam-bī

司一个奶奶奶
Sai chi̍t-ê nai-nai-nai
假做無奈奈奈
Ké-chōe bô nāi-nāi-nāi
愛的是啥物型
Ài--ê sī siáⁿ-mih hêng
生啥物款
Seⁿ siáⁿ-mih khoán
來講予詳細
Lâi kóng hō͘ siông-sè

「對啥物人會有戀愛的衝碰?」
"Tùi siáⁿ-mih lâng ē ū loân-ài ê chhóng-pōng"
「毋知呢,你的話按怎想嘛想袂通。」
"M̄-chai neh,lí ê ōe án-chóaⁿ siūⁿ mā siūⁿ bē-thong"
是白賊仰實話攏無人會知
Sī pe̍h-chha̍t ia̍h si̍t-ōe,lóng bô-lâng ē chai
彼款話若講出喙
Hit-khoán ōe ná kóng chhut-chhùi
著驚你一个無注意
Tio̍h kiaⁿ lí chi̍t-ē bô chù-ì
細膩為愛失去理智
Sè-jī ūi ài sit-khì lí-tì

全世界攏喊著仝一个名字
Choân-sè-kài lóng hoah tio̍h kāng chi̍t-ê miâ-jī
你著是天下無敵完美的Idol
Lí tio̍h-sî thian-hā-bû-te̍k oân-bí ê Idol
通人知世界級的才情
Thong-lâng-chai sè-kài-kip ê châi-chêng
予你祖公祖媽呵咾甲會觸舌
Hō͘ lí chó͘-kong chó͘-má o-ló kah ē tak-chi̍h
莫做彼款表情
Mài chōe hit-khoán piáu-chêng
講啥物我愛你
Kóng siáⁿ-mih góa ài lí
阮的心伊的魂失去控制予你佔去
Gún ê sim i ê hûn sit-khì khòng-chè hō͘ lí chiàm khì
喙一笑目一
Chhùi chi̍t chhiò ba̍k chi̍t ni̍h
著甘願相信
Tio̍h kam-goān siong-sìn
你的白賊話付出
Lí ê pe̍h-chha̍t-ōe hù-chhut
全部的愛
Choân-pō͘ ê ài

嘿啦嘿啦彼咧囡仔有影真特別
Hèⁿ lah Hèⁿ lah hit-leh gín-á ū-iáⁿ chin te̍k-pia̍t
身邊的人攏是葉仔只有伊是花
Sin-piⁿ ê lâng lóng-sī hio̍h-á chí-ū i sī hoe
親像神明來轉世降臨人間的流星
Chhin-chhiūⁿ sîn-bêng lâi choán-sè kàng-lîm jîn-kang ê liû-chheⁿ
感謝的心想欲對你講出一句
Kám-siā ê sim siūⁿ beh tùi lí kóng-chhut chi̍t-kù
食較䆀
Chia̍h-khah-bái
你去食屎
Lí khì chia̍h-sái
我就是怨妒你
Góa tio̍h-sī oàn-tò͘ lí
敢講袂使
Kám-kóng bē-sái
我性地䆀
Góa sèng-tē bái
知影你真正袂䆀
Chai-iáⁿ lí chin-chiàⁿ bē-bái
予我閣較袂當諒解
Hō͘ góa koh-khah bē-tàng liōng-kái
莫做辯解
Mài chōe piān-kái
做袂到著是袂使
Chòe bē-kàu tio̍h-sī bē-sái
怨嘆我家己袂使
Oàn-thàn góa ka-kī bē-sái
做啥物攏一定愛上厲害
Chòe siáⁿ-mih lóng it-tēng ài sióng lī-hāi
任何失敗攏完全袂使
Jīm-hô sit-pāi lóng oân-choân bē-sái

無人會當改變咱愛妳的心
Bô-lâng ē-tàng kái-piàn lán ài lí ê sim
你著是宇宙上強無敵的Idol
Lí tio̍h-sī ú-tiū-siōng-kiông bû-te̍k ê Idol
弱點是啥貨根本無存在
Jio̍k-tiám sī siáⁿ-hòe ki-pún bô chhûn-chāi
天公仔囝注定萬眾期待
Thiⁿ-kong-á-kiáⁿ chù-tiāⁿ bān-chèng-kî-thāi
傷心的目屎強欲流出
Siong-sim ê ba̍k-sái kiōng-beh lâu-chhut
等呢等呢
Tán neh tán neh
軟汫彼一面攏共伊掩崁起來
Nńg-chiáⁿ hit chi̍t-bīn lóng kā i am-khàm khí-lâi
獨一無二
To̍k-it-bû-jī
模仿別人
Bô͘-hóng pa̍t-lâng
毋通毋通
M̄-thang M̄-thang
彼毋才是真正的愛
He m̄ chiah-sī chin-chiàⁿ ê ài

得意笑容引爆全世界的Media
Tek-ì chhiò-iông ín-po̍k choân-sè-kài ê Media
保守秘密維持神秘是最後底線
Pó͘-siú pì-bi̍t ûi-chhî sîn-pì sī chòe-āu té-sòaⁿ
每一句愛你攏為成就我的Career
Múi chi̍t-kù ài lí lóng ūi sêng-chiū góa ê Career
這著是我本人表現愛的方法
Che tio̍h-sī góa pún-lâng piáu-hiān ài ê hong-hoat
著算流汗嘛是藍色美麗Aqua
Tio̍h-sǹg lâu-kōaⁿ mā-sī nâ-sek bí-lē  Aqua
Ruby色的光藏佇咧目睭皮下跤
Ruby sek ê kng chhàng tī leh ba̍k-chiu-phôe ē-kha
唱歌閣跳舞我是新世紀的Maria
Chhiùⁿ-koa koh thiàu-bú góa sī sin-sè-kì ê Maria
愛著是對你誠心誠意講白賊
Ài tio̍h-sī tùi-lí sêng-sim-sêng-ì kóng pe̍h-chha̍t


毋捌有人愛我愛只是口號
M̄-bat ū-lâng ài góa ài chí-sī kháu-hō
毋捌愛過別人毋捌愛有啥路用
M̄-bat ài-kòe  pa̍t-lâng m̄-bat ài ū siáⁿ lō͘-iōng
白賊毋但只是為予你感動
Pe̍h-chha̍t m̄-nā chí-sī ūi hō͘ lí kám-tōng
是希望有一日成真的願望
Sī hi-bāng ū chi̍t-ji̍t sêng-chin ê goān-bōng
毋是講耍笑
M̄-sī kóng sńg-chhiò

總有一天我的願望攏會達成
Chóng-ū chi̍t-kang góa ê goān-bōng lóng ē ta̍t-sêng
我是毋驚軁雞籠痟貪的Idol
Góa sī m̄-kiaⁿ nǹg ke-lâng siáu-tham ê Idol
愛我的人我閣較愛你
Ài góa ê lâng góa koh-khah ài lí
予逐家攏感受著我的心
Hō͘ ta̍k-ke lóng kám-siū tio̍h góa ê sim
無錯白賊愛繼續講
Bô-chhò pe̍h-chha̍t ài kè-sio̍k kóng
為著我的理想
Ūi-tio̍h góa ê lí-sióng
白賊話總有一工會當變做誠實的
Pe̍h-chha̍t-ōe chóng-ū chi̍t-kang ē-tàng pìⁿ-chòe chiâⁿ-si̍t--ê
我毋是欲解說
Góa m̄-sī beh kái-soeh
對你佮妳我猶閣有足濟話想講趁猶會赴
Tùi lí kah lí  góa iá-koh ū chiok-chē ōe siūⁿ kóng thàn iá ē-hù

我總算講出嘴
Góa chóng-sǹg kóng chhut-chhùi
這毋是白賊我是真心愛恁的
Che m̄-sī pe̍h-chha̍t góa sī chin-sim ài-lín--ê

アイドル
Ài-tō͘-luh

創作回應

說說SpeKA
你著是天下無敵完美的Idol
Lí tio̍h-sî thian-hā-bû-te̍k ê Idol
這邊少了"完美"的音唷~
2023-06-21 12:57:18
夯枷甲有賰
感謝,弄到昏頭了都沒發現XD
2023-06-21 13:33:42
說說SpeKA
不會,也謝謝樓主寫台羅,不太會讀台語的我也能嘗試看看了><!!!
2023-06-22 00:25:50
月入樽
QQ是POJ耶~謝謝原PO!
2023-06-28 22:32:20
月入樽
抓個蟲~
對你佮「妳」我猶閣有足濟話想「講」趁猶會赴
這邊的妳是講露比,所以柏慎的字幕是用女字邊~
然後漏了一個「講」
2023-06-28 22:44:24
夯枷甲有賰
OK 多謝你个鬥跤手
2023-06-28 23:15:28

更多創作