創作內容

1 GP

TTCHJKS-台灣獨派支持香港人民抗暴聲明+世界教師節10/5

作者:Àikhùn龜台文│2019-09-30 02:46:51│巴幣:2│人氣:153
TÂIOÂN TO̍KPHÀI CHICHHÎ HIONGKÁNG JÎNBÎN KHÒNGPO̍K SENGBÊNG
台灣獨派支持香港人民抗暴聲明(By 走尋Formosa共和囯民-新・囯家運動)
 
Hiongkánglâng khòngcheng pah gōa kang, sèkài tùi in ê jīnbat tùi “hoán sàng Tiong tiâulē” ūntōng, piànchò “Water Revolution”. Ūi tio̍h Hiongkáng chènghú únchún kèngchhat kap o͘tō ê po̍kle̍k hêngûi, jînbîn ê ūntōng sò͘kiû mā tùi “thiathôe sàng Tiong tiâulē” chìn chi̍t pō͘ piànchò “gō͘ tōa sò͘kiû”, jîchhiáⁿ “khoat it put khó”. Hiongkánglâng tōa kuibô͘ chhamú “hoán sàng Tiong tiâulē” khòngcheng, tiánhiān chhut Hiongkánglâng chhimsin ê hoânló : Hiongkáng chèngtī m̄ na lú lâ lú bô hoattō͘ hoánèng Hiongkánglâng ê ìkiàn, chhītiûⁿ kengchè mā piànchò iusian chiàukò͘ Tiongkok līek, jîchhiáⁿ goânpún chèngtī kengchè chètō͘ lāité póchiang ê kipún jînkhoân, mā beh bô khì ah. Tiongkok chènghú únchún lô͘môa kèngchhat o͘pe̍h phah lâng ê chit khoán thāitō͘, tiō sī kinpún bô beh kā Hiongkánglâng ê sò͘kiû khòaⁿ chāi gán lāi. Chēchē Hiongkánglâng ê simchêng, mā tùi hoânló piànchò hùnnō͘.
香港人抗爭百餘日,世人的稱呼已從「反送中條例」運動,改為「Water Revolution」,運動訴求也因港府縱容警方及黑道施暴,而從「撤回送中條例」擴充「五大訴求」,且「缺一不可」。香港人大規模地參與「反送中條例」抗爭,其實反映了香港人的深沉憂慮:香港政治不僅越來越無法反映港人意見、市場經濟也以中國利益優先,而在目前政經秩序下所確立的基本人權,也逐步消亡。中國政府縱容警黑施暴的態度,清楚表明本身不想理會港人的訴求。這使多數港人的心情,從憂慮轉為義憤。
 
Tiongkok chènghú kap Hiongkánglâng, bô hoattō͘ hòakái ê mâutūn íkeng phû khí lâi tâibīn téng-koân. Tī Engkok thóngtī ê nîtāi, khipsiu “Bînchú” kap “Hoattī” kètat ê Hiongkánglâng, chūjiân bô hoattō͘ chiapsiū it kok lióng chè ê chòeāu kiatkio̍k : Chhúsiau te̍kkhu, Hiongkáng thiatté hôekui “Choanchèng” kap “Jîntī” ê Tiongkok. M̄koh che mā ài tán kàu Hiongkánglâng kám-siū tio̍h “Hiongkáng jīntông”, chiūⁿ kethâu hù chhut thòngkhó͘ ê tāikè, Hiongkánglâng chiah ū hoattō͘ phó͘phiàn ìsek tio̍h : Khòaⁿ tāichì ê kaktō͘ ài káipiàn, jīnchheng “Hôekui Tiongkok” tiō sī “Tiongkok Sitbîn”. Tī chit khoán kaktō͘ ê káipiàn tangtiong, chi̍t ê sin ê sèⁿmiā chhuthiān – Hiongkáng bîncho̍k. Goán Tâioân to̍kphài, ētàng oânchoân théhōe chit khoán ìsek choánōaⁿ ê kòethêng. Che sī chi̍t tiûⁿ kekbēng, kòpia̍t thiusiōng ê chó͘kok, sukhó hiānsi̍t kap púnthó͘.
中國政府與香港人之間,無法調合的矛盾已經浮上檯面。接受英殖統治,受到「民主」與「法治」價值薰陶的香港人,自然無法接受一國兩制的終點:取消特區,香港徹底回歸「專政」與「人治」的中國。只是要等到港人正視「香港認同」對己的召喚,上街頭付出慘痛代價,港人才普遍意識到:我們必須轉換視角,將「回歸中國」視為「中國殖民」。這樣的視角轉換,啟動了香港民族的新生,我們台灣獨派,完全能夠體會這種意識轉換的過程。這是一場革命,告別抽象「祖國」,深掘現實本土。
 
Hânchiàn kiatsok liáuāu, Bíkok kap Tiongkok ê tùili̍p sī khaktēng ê kio̍ksè, ROC chèngkhoân sòa chioh kihōe thàu kòe tn̂gkî kàigiâm lâi kiànli̍p sitbîn thóngtī Tâioân ê siāhōe. Tâioân to̍kphài tī tósū lāi gōa kanlân ê khoânkéng póliû kiànkok to̍kli̍p ê hóechéng, chi̍t pō͘ chi̍t pō͘ thàu kòe théchè lāi gōa ê ūntōng, khì óakái ROC sitbîn chèngkhoân ê thóngtī kichhó͘, tī 2016 nî hō͘ púnthó͘ chèngtóng choânbīn chipchèng, kiànkok ūntōng chìnji̍p āu chi̍t ê kaitōaⁿ.
韓戰後,美中陣營對峙形勢已成,因此ROC殖民政權得以透過長期戒嚴,去維繫島內少數統治。我們台灣獨派艱困地在島內、外保留建國獨立的革命薪火,逐步以體制內、外的運動,去瓦解ROC殖民政權的統治基礎,並在2016年使本土政黨全面執政,建國運動走入下一階段。
 
Kiànkok ūntōng goânté tio̍h ài kò͘ púntē, kokchē, Hiongkáng mā sī, lán Tâito̍k, kanná ētàng kā kóng, Tâioân bīntūi ê "Tiongkok" kah appek Kángjîn ê "Tiongkok" suibóng chèngkhoân bô kâng, chèngthé ū chha, ah in lóng sī Tiongkok bîncho̍k chúgī ê lah, hoán bînchú, hoán chūiû, hoán jînkhoân chióngchióng pháiⁿsū, lán siū appek ê jînbîn, kīn khíchō hŏng kènghōng ê phó͘ sè kèta̍t-kokbîn(Nation) kiōngtôngthé, chiah ūhoat pênghoán sītōa ê siūlān, to̍kli̍p chūchú kiâⁿ óng hēnghok bīlâi.
建國運動本就須評估本地及國際局勢,香港獨立運動亦然,我們做為台灣獨派,僅能提醒台灣所面對的「中國」,與正在壓迫港人的「中國」,雖政權不同、政體相異,但中國民族主義的本質並無不同,反民主、反自由與反人權的劣跡斑斑,我等受壓迫人民,僅有建構追奉普世價值的民族共同體,才能平反祖輩受壓迫的過去,並獨立自主地走向幸福未來。
 
Tâioânlâng, Hiongkánglâng chiâⁿchò siūsi̍t bîncho̍k, tú tio̍h Tiongkok iàukhí, Bí, Tiong siochiⁿ sèkài ê chútōkhoân, sòa ok hō͘ sèkài koh kok sêngjīn to̍kli̍p ê tēūi. Bīntùi ba̍kchiân kokchè hiānsit, tuikiû to̍kli̍p, bînchú, chūiû ê Tâi, Kángjîn, kanná ū saⁿ khèsio, kiōngsiūⁿ khòng Tiong hókè, chhòngchō khahhó kiànkok ê kokchè hêngsè.
台灣人、香港人做為受殖民族,共同遭遇中國崛起,雖美、中爭霸正熾,卻也難以獲得世界各國承認獨立地位。面對眼前國際現實,追求獨立、民主與自由的台、港人,僅能緊緊相依,共思抗中良策,創造利於建國的國際形勢。
 
Chitmà, Kángjîn gō͘ tōa sò͘ kiû, bô hun théchè lāigōa Tâioân to̍kphài, lóng ài chhamka 929 hitji̍t ê "Thīn Hiongkáng, hoán ke̍kkhoân" iûhêng, í hián lán kah Hiongkáng jînbîn chòhóe khòng Tiong ê kipún li̍ptiûⁿ. Koh lâi, Tâioân to̍kphài líkái Hiongkáng siúchiok hoah "Hiongkáng to̍kli̍p" ê tāikè chinkoân, Niû, Thian Kî gīsū ê "Kongho̍k Hiongkáng, Sîtāi kekbēng" tio̍h hō͘ chèngtī pekhāi, suhoat tuisat. Tâioân ê lán, m̄káⁿ thè in hiu, ah mā sī ài kā hoahhiu , "Hiongkáng to̍kli̍p, sîtāi kekbēng", kèng ta̍k ê tuikiû Hiongkáng kiōnghôkok ê khòngchengchiá.
眼下,面對港人五大訴求,不分體制內、外台灣獨派,皆應於929當日參與「撐香港、反極權」遊行,以彰顯我們與香港人民鬥陣抗中的基本立場。再者,台灣獨派理解香港手足,喊出「香港獨立」的代價高昂,光是梁天琦義士喊出「光復香港,時代革命」就遭政治迫害、司法追殺。身處台灣的我們,不敢代為喊出、但卻必須喊出「香港獨立,時代革命」,以向每一位為了追求香港共和國的抗爭者致意。

------

非法中國殖民奴隸台灣人民,所謂XXX後代代表世襲月領十多萬價值的薪水超過半世紀!

可能很多人不知道,所謂孔孟曾後代(顏的在中国)當奉祀官居然是比照「簡任官」,每個月領13萬的公務員薪水。但奉祀官的工作,似乎除了一年擔任一次祭孔大典的奉祀官,其他就是單純出席發揚文化的活動(真的是台灣"特別"需要發揚的歷史人物及文化?有台灣主體,促進台灣發展?)不過看看他們的工作內容,除了一年一次的祭孔大典外,也沒看到什麼具體文化傳承,最後內政部(2009)取消孔孟曾世襲支薪,保留主祀孔廢除從祀孟曾等,意為仍在支領者,自下一代起改無給職(現狀內政部依然要給予相關活動預算。)...受蔣介石禮遇。孔德成的兩個兒子都曾在成績不足的情況下,經政府同意保送政大、臺大兩間學校,當時還曾引起不少輿論...甚至有 大成至聖先師孔子奉祀及紀念要點(搞出這實在太噁了,不過看向紀念日及節日實施辦法,uh...)

1005是世界教師節,UNESCO聯合國教科文組織1994設立,紀念其1966簽署發表的「對身為教師的最好建議指南」。

你們知道世界各國的教師節日期都不都相同?或是有些國家根本沒教師節,有國家紀念該國的教育工作者,教育相關的歷史人物,來看台灣周邊各國,像是日本很長一段時間是沒有教師日的,原因是如果有教師日那要不要有醫生日、律師日、工程師日等等爭議,而且已經有無分職業的1123勤勞感謝日(1948)了,不過有組織在推廣世界教師日(1005)好像是最近幾年才有的事。

韓國是0515,是紀念下令發明現今韓文起源的古韓國皇帝生日(?),越南過的教師節是1120,這日子是和過去USSR蘇聯等共產國際國家紀念教師日有關,原創始為華沙的國際彰顯教師日(1958),越南在1982改為越南教師日,最後我相信台灣應被紀念的教師太多了,看了上述,台灣要有台灣主體的日子(中国是0910,ah 主體這意思,中国有百萬朝鮮族,韓語接近朝鮮語,韓國是韓國文化中心,台灣是台灣各族語台文-台灣(國民/Nation)文化中心),未來台灣,最適合的日子就過 World Teacher's day-世界教師節1005!(其實不特別過也不會怎麼樣啦,有勞動節,雖然現狀是,也是有教師團體在爭取放假的-1889年7月14日,世界工人運動組織「社會主義國際」又稱「第二國際」,在巴黎舉行成立大會,並通過了《五一節案》,把每年的五月一日定為國際勞工節)
------

shorturl.at/egrX7

補足台灣話語文化膜脈,真多從眠夢精神 ê 滾絞,台灣人 chiah(即) 有通體會 hioh?https://goo.gl/YNiEFq

The wings of Formosa 許多從夢中醒來的掙扎,應該只有台灣人通(能)體會?https://goo.gl/KSUJgq
引用網址:https://home.gamer.com.tw/TrackBack.php?sn=4545169
All rights reserved. 版權所有,保留一切權利

相關創作

留言共 0 篇留言

我要留言提醒:您尚未登入,請先登入再留言

1喜歡★iamleo123 可決定是否刪除您的留言,請勿發表違反站規文字。

前一篇:史明-1918年11月9... 後一篇:幫高調 ,順便祕密說一件...

追蹤私訊切換新版閱覽

作品資料夾

d88931122所有巴友
歡迎諸君來參觀老僧的小屋,內含獨立Steam與Google Play遊戲 / 日系3D角色模型 / Line貼圖 / P網福利圖 :)看更多我要大聲說昨天18:23


face基於日前微軟官方表示 Internet Explorer 不再支援新的網路標準,可能無法使用新的應用程式來呈現網站內容,在瀏覽器支援度及網站安全性的雙重考量下,為了讓巴友們有更好的使用體驗,巴哈姆特即將於 2019年9月2日 停止支援 Internet Explorer 瀏覽器的頁面呈現和功能。
屆時建議您使用下述瀏覽器來瀏覽巴哈姆特:
。Google Chrome(推薦)
。Mozilla Firefox
。Microsoft Edge(Windows10以上的作業系統版本才可使用)

face我們了解您不想看到廣告的心情⋯ 若您願意支持巴哈姆特永續經營,請將 gamer.com.tw 加入廣告阻擋工具的白名單中,謝謝 !【教學】